CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
SET FONT SIZE
  • •Increase font size•
  • •Default font size•
  • •Decrease font size•
Customise your homepage

menthanhgiadalat.net

Đấng Sáng Lập Dòng

Tiểu Sử Đức Cha Phêrô Maria Lambert De La Motte – Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá

•E-mail• •Print•

Đức Cha Phêrô Lambert de la Motte là một trong ba vị Giám Mục thừa sai người Pháp tiên khởi trong chức vụ Đại Diện Tông Tòa được gửi sang truyền giáo tại miền Đông Nam Á vào thế kỷ XVII. Ngoài việc truyền chức cho các linh mục bản xứ Việt Nam và thiết lập hàng giáo sĩ địa phương, Ngài còn có công sáng lập Dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam. Một tu hội nữ đầu tiên được thành lập tại Việt Nam, dành cho người Việt Nam và để phục vụ cho dân tộc Việt Nam. Sát cánh với các vị thừa sai khác, Ngài đã gieo vào lòng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam một nền linh đạo tập trung vào Chúa Kitô chịu–đóng–đinh, để chính nền linh đạo này đã trở nên động lực vững chắc thúc đẩy hàng trăm ngàn tín hữu Việt Nam mạnh dạn tuyên xưng đức tin trong suốt gần 300 năm cấm đạo.

•Read more...•