Mừng Lễ Giáng Sinh và Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Tu Sĩ trong Năm Đời Sống Thánh Hiến

•Print•

 

•Last Updated• ( ••Friday•, 26 •December• 2014 17:00• )