Hình Ảnh Ngày Lễ Khấn Trọn Đời, ngày Vĩnh Thệ của Sr. Anne Therese Ngọc Huyền và Kỷ Niệm 50 năm của Sr.Agatha Thuý Hằng (07-2012)

•Print•

•Last Updated• ( ••Friday•, 10 •August• 2012 14:35• )